Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σιντικής

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
Την υπ' αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 6 (έξι) Αντιδήμαρχοι.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
                Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 01/03/2017 μέχρι 31/08/2019:

= Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Μελαδίνης άνευ αντιμισθίας.
= Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών - Τοπικός Αντιδήμαρχος Σιδηροκάστρου, Αχλαδοχωρίου, Προμαχώνα και Αγκίστρου παραμένει ο Αναστάσιος Αβραμίδης άνευ αντιμισθίας.
=Αντιδήμαρχος Τουρισμού και ποιότητας ζωής και πρασίνου: Άνθιμος Γεωργιάδης με αντιμισθία.
= Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας: Αναστάσιος Ιωκειμίδης με αντιμισθία.
= Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πετριτσίου : Αντώνιος Ζλατίντζης με αντιμισθία.
= Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κερκίνης: Κωνσταντίνος Νικηφόρου με αντιμισθία.

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts