Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών"


Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 60/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών" για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 151.976,00 € πλέον Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheys.gov.gr του συστήματος μέχρι την 18/06/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 (α/α συστήματος 42112), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί η προσφορά.

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts