ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:Χαρακτηρισμός του υγρότοπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. 8 Νοεμβρίου 2006


*Back up

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42699
Χαρακτηρισμός του υγρότοπου Λίμνης Κερκίνης και
της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου
και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 3) 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποι− ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 παρ. 12 τoυ v. 1892/1990 (Α΄ 101) και τo άρθρo 4 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο 15 συμπλη− ρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ− μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων» (Α΄ 197). 3. Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύμβασης για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών − Σύμβαση Ramsar), την υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατή− ρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) κα− θώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», την υπ’ αριθμ. 414985/1985 υπουργική απόφαση «Μέτρα δια− χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» και την υπ’ αριθμ. 4/4985/1985 υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικο− ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
5. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυ− πουργού και του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξί− ας και Δημoσίωv Έργωv «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv ‘Εργωv στους Υφυπουργούς Περιβάλλovτoς, Χωρoτα− ξίας και Δημoσίωv Έργωv» (Β΄ 754). 6. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 (Β΄ 541) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί− ων Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμά− των του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986». 7. Την επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της προστατευόμενης περιοχής του υγρότοπου λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του» που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 56665/1084/7.3.2002 από− φαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 8. Την υπ’ αριθμ. 83/11.9.2002 γνωμοδότηση του νομαρ− χιακού συμβουλίου Σερρών. 9. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυ− τής της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και των oικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης είναι η προστασία και διατήρηση της Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής της, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη φυσικού και αν− θρωπογενούς περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότεροι στόχοι είναι η διαρκής προστασία και δι− ατήρηση των βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας, ιδίως της μεταναστευτικής, των προ− στατευόμενων πληθυσμών βουβάλων και των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας, και η ανάπτυξη συμβατών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι φυσιολατρικές δραστηριότητες του κοινού, ο βιώσιμος τουρισμός και η αναψυχή και η δια− φύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου. Άρθρο 2 Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» η έκταση που εμπίπτει σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχές των Δήμων Ηράκλειας, Κερκί− νης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Σκοτούσσης, Στρυμο− νικού και των Κοινοτήτων Αγκίστρου και Προμαχώνος (Ν. Σερρών), όπως τα όρια της φαίνονται με κόκκινη συνεχή γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμε− νο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. 42699/2006 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα. Άρθρο 3 1. Στη χερσαία και λιμναία περιοχή του Εθνικού Πάρ− κου, όπως αυτό οριοθετείται με το προηγούμενο άρθρο, χαρακτηρίζονται ως περιοχές απόλυτης Προστασίας της Φύσης οι περιοχές των οποίων τα όρια καθορίζονται κατά Ζώνες Α1, Α2, Α3 και Α4 ως εξής: α. Ζώνη Α1 Καταλαμβάνει το κατώτατο άκρο του δέλτα του πο− ταμού Στρυμόνα στη λίμνη Κερκίνη και περικλείει τρεις αποικίες πουλιών. Ορίζεται από τις κορυφές του πολυ− γώνου ΑΒΓΔΑ, όπου οι πλευρές ΒΓ και ΑΔ, απέχουν από− σταση 1500 μ. και 2900 μ. αντίστοιχα από την εσωτερική πλευρά του ανατολικού αναχώματος της λίμνης. β. Ζώνη Α2 Περιλαμβάνει τα τμήματα της υδρόβιας βλάστησης ανατολικά του οικισμού Λιβαδιάς και νοτιοδυτικά του οικισμού Μανδρακίου. Συγκεκριμένα, η νότια και ανα− τολική πλευρά της καλύπτει έκταση σε απόσταση 50 μ. από την εξωτερική περίμετρο του τάπητα των νου− φάρων και άλλων υδρόβιων φυτοκοινωνιών μέχρι τον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μανδρακίου, νότια του ομώνυμου οικισμού. Στα βόρεια καθορίζεται από την ισοϋψή των 36 μ. με κατεύθυνση βόρεια και βορειο− δυτική, έως την τεχνητή αρδευτική διώρυγα Λιβαδιάς στην αρχή του δυτικού προστατευτικού αναχώματος. Στα δυτικά καθορίζεται από την ανάντη πλευρά του δυτικού προστατευτικού αναχώματος της λίμνης. γ. Ζώνη Α3 Περιλαμβάνει τα τμήματα της υδρόβιας βλάστησης που βρίσκονται ανάντη του επαρχιακού δρόμου Κερ− κίνης − Λιθοτόπου, νοτιοατολικά των Κρουσίων μεταξύ της ισοϋψής των 36 μ. από το σημείο Α και της τεθλα− σμένης γραμμής ΑΒΓΔΕΖ. δ. Ζώνη Α4 Περιλαμβάνει τη νοτιοανατολική απόληξη τους όρους Κρούσια όπως ορίζεται από την νοητή γραμμή που αρχί− ζει από την κορυφή με υψόμετρο 124μ, διέρχεται από την περιοχή Παλαιού Κάτω Διλόφου, τέμνει το Ρέμα Στρα− φυλιώνα στην ισοϋψή των 380 μ., συνεχίζει βορειοδυτικά νοητά έως την κορυφή με υψόμετρο 382 μ. και συνεχίζει στην κορυφή με υψόμετρο 488 μ., ως το Ματωμένο Ρέμα, διέρχεται κατά μήκος του ρέματος έως την ισοϋψή των 60μ (περιοχή Βλάχικα) και συνεχίζει βορειοανατολικά έως την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου. Στη συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου σε μήκος 900 μ. μέχρι το σημείο Η και κατόπιν ακολουθεί την τεθλασμένη ΗΘΙΚΛ. Στη συνέ− χεια διέρχεται με κατεύθυνση βορειοανατολική από την κορυφή με υψόμετρο 204 μ. και συνεχίζει έως την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου την οποία ακο− λουθεί σε μήκος δύο χιλιάδων πεντακοσίων μέτρων (2,5 Km). Συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική έως την κορυφή με υψόμετρο 216 μ., διέρχεται από την κορυφή με υψόμετρο 188 μ. και συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική έως την κορυφή με υψόμετρο 124 μ. Από τη ζώνη αυτή εξαιρείται μία έκταση που ανήκει στο τμήμα της επαρχιακής οδού Κερκίνης−Λιθοτόπου, η οποία διέρχεται από την υπόψη περιοχή. Σε αυτή την ζώνη εξαίρεσης από την απόλυτη προστασία συμπερι− λαμβάνονται και οι εκτάσεις αυτές όπου αναφέρονται στο κτηματολόγιο ως «αγροί» και ασκείται γεωργική δραστηριότητα. 2. Εντός του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρίζονται ως πε− ριοχές Προστασίας της Φύσης οι περιοχές Π1, Π2, Π3, Π4 τα όρια των οποίων προσδιορίζονται από τα παρακάτω φυσικά και τεχνητά όρια ως εξής: α. Ζώνη Προστασίας Π1 Η Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1 περιλαμβάνεται μεταξύ των παρακάτω φυσικών και τεχνητών ορίων: − Το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος Λιθοτό− που και από εδώ η εσωτερική πλευρά του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης και εν συνεχεία του ποταμού Στρυμόνα με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το ση− μείο τομής με τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Σερρών, στη γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα στο Ν. Πετρίτσι. − Η σιδηροδρομική γραμμή με δυτική κατεύθυνση μέ− χρι το σημείο τομής της με το δυτικό ανάχωμα του ποταμού Στρυμόνα. − Η εσωτερική πλευρά του προστατευτικού δυτικού αναχώματος του Στρυμόνα και εν συνεχεία η περί− μετρος των μονάδων ιχθυοπαραγωγής (συμπεριλαμ− βανομένων των δεξαμενών επέκτασης) έως το νότιο προστατευτικό ανάχωμα της παλαιάς κοίτης του πο− ταμού Στρυμόνα. − Η ανάντη πλευρά του νότιου προστατευτικού ανα− χώματος της παλαιάς κοίτης με κατεύθυνση νοτιοδυ− τική και στη συνέχεια δυτική έως την επαρχιακή οδό Βυρώνειας − Γονίμου. − Η επαρχιακή οδός με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το βόρειο προστατευτικό ανάχωμα της παλιάς κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. − Το ανάχωμα με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο τομής με τη σιδηροδρομική γραμμή. − Η σιδηροδρομική γραμμή με δυτική κατεύθυνση και η περίμετρος του προαύλιου χώρου του Μουσεί− ου Φυσικής Ιστορίας και Δασοβοτανικού κήπου μέχρι το βόρειο προστατευτικό ανάχωμα της παλιάς κοίτης του ποταμού δυτικά της επαρχιακής οδού Βυρώνειας − Γονίμου. − Το βόρειο προστατευτικό ανάχωμα της παλιάς κοί− της του ποταμού με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την επαρχιακή οδό Βυρώνειας − Γονίμου. − Η επαρχιακή οδός με νότια κατεύθυνση μέχρι την ανάντη πλευρά του νότιου αναχώματος της παλαιάς κοίτης του ποταμού και εν συνεχεία το ανάχωμα αυτό με δυτική κατεύθυνση μέχρι το δυτικό ανάχωμα της σημερινής κοίτης του ποταμού. − Το δυτικό ανάχωμα του ποταμού σε μήκος 400 m και εν συνεχεία η ισοϋψής καμπύλη των 36 μ. με κατεύ− θυνση δυτική έως την αρχή της τεχνητής αρδευτικής διώρυγας Λιβαδιάς. − Η εσωτερική πλευρά του δυτικού προστατευτικού αναχώματος της λίμνης μέχρι τον αγροτικό δρόμο, νό− τια του οικισμού Κερκίνης, που συνδέει το ανάχωμα με τον επαρχιακό δρόμο Κερκίνης − Κορυφουδίου − Λιθοτόπου. − Η εσωτερική πλευρά του ανωτέρω επαρχιακού δρό− μου με νοτιοανατολική κατεύθυνση έως το σημείο τομής με την ισοϋψή καμπύλη των 38 μ. − Η ισοϋψής καμπύλη των 38 μ. μέχρι το σημείο τομής της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου − Η εσωτερική πλευρά του επαρχιακού δρόμου Κερκί− νης − Λιθοτόπου μέχρι το λιμενίσκο του Λιθοτόπου. − Η περίμετρος του λιμενίσκου Λιθοτόπου μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Κερκίνης – Λιθοτόπου και εν συνεχεία ο δρόμος αυτός μέχρι το φράγμα της λίμνης. − Ο επαρχιακός δρόμος Λιθοτόπου – Ηράκλειας με κατεύθυνση προς Ηράκλεια, μέχρι το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος της λίμνης (ακολουθώντας τον παλιό δρόμο πάνω από το παλαιό φράγμα) και από εκεί απέναντι στο ανατολικό ανάχωμα της λίμνης. β. Ζώνη Προστασίας Π2 Η ζώνη προστασίας της φύσης Π2 περιλαμβάνεται μεταξύ των φυσικών και τεχνητών ορίων που περιγρά− φονται παρακάτω: − Η εσωτερική πλευρά του επαρχιακού δρόμου Νέου Πετριτσίου− Σιδηροκάστρου με κατεύθυνση ανατολική (γέφυρα Στρυμόνα) έως τη συμβολή του με την Εθνική οδό Σερρών − Προμαχώνα. − Η εθνική οδός Σερρών − Προμαχώνα κατά μήκος της ανατολικής όχθης του ποταμού Στρυμόνα με βόρεια κατεύθυνση έως τη συμβολή της με τον αγροτικό δρόμο στο τριγωνομετρικό σημείο «Προμαχών». − Ο αγροτικός δρόμος έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύ− νορα. − Τα σύνορα Ελλάδας − Βουλγαρίας μέχρι τον δρόμο κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Στρυμόνα. − Ο δρόμος κατά μήκος της δυτικής όχθης του πο− ταμού Στρυμόνα με νότια κατεύθυνση μέχρι το σημείο τομής του με την επαρχιακή οδό Νέου Πετριτσίου − Σιδηροκάστρου. γ. Ζώνη Προστασίας Π3 Περιλαμβάνει το τμήμα της υδρόβιας βλάστησης στην περιοχή βορειοανατολικά των ερειπίων Μεσολόφου και καθορίζεται από τμήμα του επαρχιακού δρόμου Κερ− κίνης − Λιθοτόπου μήκους 900 μέτρων και την ισοϋψή καμπύλη των 36 μ. δ. Ζώνη Προστασίας Π4 − Η τεθλασμένη γραμμή ΗΘΙΚΛΜΝΞΟ έως το σημείο τομής της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτό− που. − Η εξωτερική πλευρά της επαρχιακής οδού Κερκίνης − Λιθοτόπου μήκους 3.600 μέτρων έως το σημείο Π. − Η τεθλασμένη γραμμή ΠΡΣ έως το σημείο τομής της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου. − Η εξωτερική πλευρά της επαρχιακής οδού Κερκίνης− Λιθοτόπου μήκους 600 μέτρων έως το σημείο τομής της με την αγροτική οδό προς Παλαιό Κάτω Δίλοφο. − Η νοητή γραμμή που διέρχεται από την περιοχή του Παλαιού Κάτω Διλόφου, τέμνει το Ρέμα Σταφυλιώνα στην ισοϋψή καμπύλη των 380 μ., διέρχεται με κατεύ− θυνση βορειοδυτική από την κορυφή με υψόμετρο 382 μ. και με κατεύθυνση δυτική από την κορυφή με υψόμετρο 488 μ. μέχρι το Ματωμένο Ρέμα. − Το Ματωμένο ρέμα από την κορυφή με υψόμετρο 488 μ. με κατεύθυνση βόρεια έως την ισοϋψή καμπύλη των 60 μ. στην περιοχή Βλάχικα − Η νοητή γραμμή από την ισοϋψή καμπύλη των 60 μ. στην περιοχή Βλάχικα, με κατεύθυνση βορειοανατολι− κή, έως την τομή της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου. − Η εξωτερική πλευρά της επαρχιακής οδού Κερκίνης− Λιθοτόπου μήκους 900 μ. έως το σημείο H. 3. Στην χερσαία έκταση του Εθνικού Πάρκου και πε− ριμετρικά των παραπάνω περιοχών χαρακτηρίζονται ως περιοχές Οικοανάπτυξης οι περιοχές ΟΑ1, ΟΑ2, ΟΒ1, ΟΒ2, ΟΒ3 των οποίων τα όρια καθορίζονται ως εξής: α. Ζώνη ΟΑ1 Τη ζώνη ΟΑ1 ορίζουν τα εξής φυσικά και τεχνητά όρια: − Το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος Λιθο− τόπου, ο επαρχιακός δρόμος Λιθοτόπου − Ηράκλειας με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την διασταύρωση του με την επαρχιακή οδό προς Χρυσοχώραφα. − Η παραπάνω επαρχιακή οδός προς Χρυσοχώραφα μέχρι το σημείο ένωσής της με το εγκεκριμένο όριο του οικισμού Χρυσοχωράφων (υπ’ αριθμ. 11678 ΕΠΑ, ΦΕΚ 94/Δ/8.2.1988). − Το παραπάνω εγκεκριμένο όριο του οικισμού Χρυ− σοχωράφων μέχρι το σημείο ένωσής του με την Δυτική Αρδευτική Διώρυγα. − Η εσωτερική πλευρά της Δυτικής Αρδευτικής Διώρυ− γας με βορειο−ανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο ένωσης της με τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κοί− μησης και Στρυμονοχωρίου. − Τα παραπάνω διοικητικά όρια με ανατολική κατεύ− θυνση μέχρι την ένωσή τους με την επαρχιακή οδό Ποντισμένου − Στρυμονοχωρίου − Χαροπού. − Ο επαρχιακός δρόμος Στρυμονοχωρίου −Χαροπού μέχρι τη διασταύρωσή του με την Εθνική οδό Σερρών− Προμαχώνα περιοχής Στρυμονοχωρίου. − Η Εθνική οδός Σερρών−Προμαχώνα μέχρι τη γέφυ− ρα Σιδηροκάστρου (γέφυρα Στρυμόνα) και το σημείο ένωσής της με την οριογραμμή της ζώνης Προστασίας της Φύσης Π1 στο ανατολικό ανάχωμα του ποταμού Στρυμόνα. − Η εσωτερική πλευρά του ανατολικού αναχώματος του ποταμού Στρυμόνα και εν συνεχεία της λίμνης Κερ− κίνης έως το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος Λιθοτόπου. β. Ζώνη ΟΑ2 Τη ζώνη ΟΑ2 ορίζουν τα εξής φυσικά και τεχνητά όρια: − Η γέφυρα Σιδηροκάστρου (γέφυρα Στρυμόνα) και τμήμα της επαρχιακής οδού Ν. Πετριτσίου − Σιδηρο− κάστρου (μήκος 400 μ) με κατεύθυνση δυτική έως την αγροτική οδό κατά μήκος της δυτικής όχθης του πο− ταμού Στρυμόνα. − Ο αγροτικός δρόμος κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Στρυμόνα με κατεύθυνση βόρεια μέχρι το σημείο ένωσής του με τα σύνορα Ελλάδας − Βουλ− γαρίας. − Η συνοριακή γραμμή Ελλάδας − Βουλγαρίας με δυ− τική κατεύθυνση μέχρι το «Μεγάλο Ρέμμα». − Το «Μεγάλο Ρέμμα» με νότια κατεύθυνση μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή περιοχής Λιβαδιάς. − Η σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τη θέση Σιδηρο− χώριον. − Ο επαρχιακός δρόμος Σιδηροχωρίου − Οδηγήτριας.− Η κορυφογραμμή μεταξύ των τριγωνομετρικών ση− μείων 373 (θέση Ραδήλα) και 471 (θέση Ψηλοράχη) μέχρι τη θέση Απιδιά. − Η οριογραμμή των διοικητικών ορίων των Νομών Κιλκίς και Σερρών με νοτιοανατολική κατεύθυνση που ακολουθεί τη νοητή γραμμή που διέρχεται από τα τριγωνομετρικά σημεία 781 (Σησαμιά), 655 (Τραγου− δίστρα), 898 (Μαύρη Ζώνη), 1179 (Κρούσα), 789 (Δί− στρατον), μέχρι τα διοικητικά όρια της Κοινότητας Λιθοτόπου. − Τα διοικητικά όρια της Κοινότητας Λιθοτόπου μέχρι την τεχνητή κοίτη του Στρυμόνα (νότια του οικισμού Λιθότοπος). − Η ανωτέρω τεχνητή κοίτη μέχρι το φράγμα Λιθο− τόπου. − Το φράγμα Λιθοτόπου και εν συνεχεία η επαρχιακή οδός Λιθοτόπου − Κερκίνης έως το λιμενίσκο Λιθοτό− που. − Η περίμετρος του λιμενίσκου Λιθοτόπου έως το σημείο συμβολής με την επαρχιακή οδό Λιθοτόπου − Κερκίνης. − Η επαρχιακή οδός Κερκίνης − Λιθοτόπου έως το σημείο τομής της με την ισοϋψή καμπύλη των 38 μ. − Η ισοϋψής καμπύλη των 38 μ. έως το σημείο τομής της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου − Η επαρχιακή οδός Κερκίνης − Λιθοτόπου έως τον αγροτικό δρόμο, νότια του οικισμού της Κερκίνης που συνδέει την επαρχιακή οδό με το δυτικό προστατευτικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης. − Το δυτικό προστατευτικό ανάχωμα της λίμνης έως την αρδευτική διώρυγα Λιβαδιάς − Η ισοϋψής καμπύλη των 36 μ. έως το βόρειο ανάχωμα του ποταμού Στρυμόνα. − Το δυτικό ανάχωμα της υφιστάμενης κοίτης του ποταμού Στρυμόνα σε μήκος 400 μ. − Το νότιο προστατευτικό ανάχωμα της παλαιάς Κοί− της του ποταμού Στρυμόνα, και η περίμετρος των μο− νάδων ιχθυοπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών επέκτασης) έως το δυτικό προστατευτικό ανάχωμα του ποταμού. − Το δυτικό ανάχωμα του ποταμού έως τη γέφυρα − Σιδηροκάστρου. Από την συνολική έκταση της περιοχής οικοανάπτυξης ΟΑ2 εξαιρούνται οι περιοχές προστασί− ας της Φύσης Π3 και Π4 καθώς και η περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης Α4. γ. Ζώνη ΟΒ1 Τη ζώνη ΟΒ1 ορίζουν τα παρακάτω φυσικά και τε− χνητά όρια: − Ο επαρχιακός δρόμος Στρυμονοχωρίου – Χαροπού και από εκεί ο αγροτικός κοινοτικός δρόμος Χαροπού− Αγκίστρου από την διασταύρωση του με την Εθνική οδό Σερρών−Προμαχώνα στη θέση Απιδιές, περιοχής Στρυμονοχωρίου, που συνορεύει με την ζώνη Οικοα− νάπτυξης ΟΑ1. − Ο δρόμος Αγκίστρου−Προμαχώνα μέχρι το σημείο τομής του με τα διοικητικά όρια της Κοινότητας Προ− μαχώνα. Τα διοικητικά όρια της Κοινότητας προς βορρά μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. − Τα σύνορα προς τα δυτικά μέχρι την οριογραμ− μή της Ζώνης Προστασίας της Φύσης Π2 στο φυλάκιο Προμαχώνα. − Η οριογραμμή της ζώνης Προστασίας της Φύσης Π2 με νότια κατεύθυνση μέχρι τη γέφυρα Σιδηροκάστρου (γέφυρα Στρυμόνα), στη θέση Απιδιές, περιοχής Στρυ− μονοχωρίου. − Η οδός Νέου Πετριτσίου−Σιδηροκάστρου μέχρι τη διασταύρωσή της με την επαρχιακή οδό Στρυμονοχω− ρίου−Χαροπού. δ. Ζώνη ΟΒ2 Τη ζώνη ΟΒ2 ορίζουν τα εξής φυσικά και τεχνητά όρια: − Η συνοριακή γραμμή Ελλάδας−Βουλγαρίας από το σημείο τομής αυτής με το «Μεγάλο Ρέμμα» μέχρι τη γραμμή των διοικητικών ορίων των Νομών Κιλκίς και Σερρών. − Η ανωτέρω γραμμή των διοικητικών ορίων των Νο− μών Κιλκίς και Σερρών μέχρι την οριογραμμή της ζώνης ΟΑ2 στη θέση Απιδιά. − Η οριογραμμή της ζώνης ΟΑ2 από τη θέση Απιδιά με βόρεια κατεύθυνση μέχρι τη συνοριακή γραμμή Ελλάδας − Βουλγαρίας. ε. Ζώνη ΟΒ3 Τη ζώνη ΟΒ3 ορίζουν τα παρακάτω φυσικά και τε− χνητά όρια: − Ο επαρχιακός δρόμος Λιθοτόπου − Ηράκλειας − Πο− ντισμένου−Στρυμονοχωρίου από τη διασταύρωσή του με τον επαρχιακό δρόμο προς τα Χρυσοχώραφα μέχρι το σημείο τομής με τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κοιμήσεως και Στρυμονοχωρίου. − Η οριογραμμή της ζώνης ΟΑ1 μέχρι τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Λιθοτόπου − Ηράκλειας με το δρόμο προς τα Χρυσοχώραφα. Άρθρο 4 Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, όροι, πε− ριορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη. α) Γενικοί όροι Στο σύνολο της έκτασης της προστατευόμενης πε− ριοχής του Εθνικού Παρκού Λίμνης Κερκίνης, εκτός των ζωνών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, με την επιφύλαξη της παρ. β επιτρέπονται οι παρακάτω δρα− στηριότητες: • Η επιστημονική έρευνα και η συστηματική παρακο− λούθηση οικολογικών παραμέτρων. • Η παραμονή και διέλευση του κοινού στο υφιστά− μενο οδικό δίκτυο. • Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρη− ση, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. • Οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις κοινού με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθη− τοποίηση. • Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες της προστατευ− όμενης περιοχής, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη, με την προϋπόθεση ότι εκτε− λείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. • Η καλλιέργεια νόμιμα υφιστάμενων γεωργικών εκτά− σεων. • Οι δασοκομικές καλλιεργητικές επεμβάσεις για προστατευτικούς σκοπούς σε δημόσιες και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις καθώς και έργα πυροπροστασίας • Η συντήρηση και επισκευή νόμιμα υφιστάμενων μό− νιμων κατασκευών. • Η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ελλιμε− νισμού. • Η συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Κάθε χρήση και δραστηριότητα που δεν αναφέρεται ως επιτρεπόμενη στους προαναφερόμενους γενικούς όρους και τους ακόλουθους ειδικούς όρους ανά ζώνη της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται. β) Ειδικότερα στις ζώνες της προστατευόμενης περι− οχής ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί: Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1, Α2, Α3, Α4) Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται μόνο οι εξής δραστη− ριότητες: 1. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές οφείλουν να ενημερώνουν τον Φορέα Διαχείρισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην οποία αναφέρεται ο τρόπος, τα σημεία, το χρονοδιάγραμμα και οι λόγοι διεξαγωγής της έρευνας. Ο ως άνω Φορέας Διαχείρισης, εφόσον κρίνει σκόπιμο, παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την εκτέλεση της έρευνας. 2. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευ− ση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτός περιόδου αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας (1 Φεβρουαρίου έως 31 Αυγούστου). Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π1, Π2, Π3, Π4) Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται: 1. Οι αγροτικές καλλιέργειες στην έκταση και με την μορφή που ασκούνται μέχρι σήμερα και χωρίς την χρή− ση αγροχημικών. Αλλαγές των ειδών καλλιέργειας ή νέες επεμβάσεις επιτρέπονται, μετά από έγκριση πε− ριβαλλοντικών όρων, ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης επιτρέπεται η υλοτόμηση των λευκοκαλλιερ− γειών την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 15 Φεβρου− αρίου. 2. Η αλιεία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δια− τάξεις και με τους εξής πρόσθετους όρους: α) της χρησιμοποίησης σκαφών με μέγιστη επιτρεπό− μενη ταχύτητα τα έξι (6) ναυτικά μίλια, β) της μη χρησιμοποίησης των συρόμενων αλιευτι− κών εργαλείων, του πεζοβόλου, του καμακιού και του μπασκιού. 3. Η εκτέλεση των έργων υποδομής της επιτρεπό− μενης κατά τα ανωτέρω αλιευτικής δραστηριότητας και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Η ιχθυοκαλλιέργεια κατά την οποία γίνεται χρήση των φυσικών λεκανών χωρίς επεμβάσεις που αλλοιώ− νουν τη μορφή και λειτουργία και υποβαθμίζουν την ποιότητα του οικοσυστήματος ή των στοιχείων του, μετά από την υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Οι δασοκομικές εργασίες, καθώς και η επιλεκτική και εξυγιαντική υλοτόμηση, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και μόνο εκτός της χρονικής περιόδου φωλιάσματος της ορνιθοπανίδας, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Πε− ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής Κερκίνης. Οι εργασίες της παραγράφου αυτής επιτρέπονται εφό− σον έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικού δασικού διαχει− ριστικού σχεδίου για την συγκεκριμένη περιοχή. Μέχρι την εκπόνηση του προαναφερθέντος ειδικού δασικού διαχειριστικού σχεδίου αυτές απαγορεύονται. 6. Η συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων βάσει προγράμματος καθορισμού του χρόνου και του τρόπου επέμβασης και με σχετική πρόβλεψη για την απομάκρυνση των υλικών και των προϊόντων εκτέλεσης των έργων, χωρίς να υποβαθμίζεται, καθοιονδήποτε τρόπο το οικοσύστημα ή τα στοιχεία του και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για εθνικούς λόγους, λόγους ασφαλείας και ανωτέρας ανάγκης. 7. Η κατασκευή κάθε νέου τεχνικού έργου (αντιπλημ− μυρικά έργα, άρση προσχώσεων κ.λπ.) ή επέκταση των υφιστάμενων, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα οδη− γήσουν σε άνοδο της στάθμης της λίμνης πέραν των +36.00 m. Για τα έργα αυτά απαιτείται έγκριση περιβαλ− λοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών. Με τους ίδιους περιορισμούς είναι δυνατό να επι− τρέπονται και τα έργα που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διατήρηση, βελτίωση και προστασία του οικοσυστήματος. 8. Η μελισσοκομία εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα ή στα στοιχεία του. 9. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και προ− βάτων με τον τρόπο που ασκείται μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Απαγορεύεται κάθε ενέρ− γεια ή έργο που θα συνέβαλε στην επέκταση ή εντατι− κοποίησή της (π.χ. είσοδος ζώων από άλλες περιοχές) και απαγορεύεται η βόσκηση αιγών. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ενίσχυση της ελεύθερης βόσκησης των βουβαλιών, που αποτε− λούν τοπικό είδος γενετικής ποικιλομορφίας, υψηλής σπανιότητας και μοναδικότητας, με τον καθορισμό ζώ− νης αποκλειστικής χρήσης που θα ορισθεί μετά από εκπόνηση μελέτης επίδρασης της βόσκησης στη βλά− στηση και σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης, σε διά− στημα όχι μεγαλύτερο των 2 ετών από τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, με ευθύνη του οποίου αυτή εκπονείται. Για τα βουβάλια ως ιδιαίτερο είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προαναφερόμενη μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, καθώς και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χω− ρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της Προστατευμένης Περιοχής. 10. Ο επαναπληθυσμός ή εμπλουτισμός της πανίδας με είδη τα οποία ήδη ανήκουν στο οικοσύστημα της περιοχής, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας και έγκρισή της από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Νομαρχιακές ή Περι− φερειακές Υπηρεσίες. 11. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευ− ση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλή− ματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαρα− γωγής (1 Φεβρουαρίου − 31 Ιουλίου).
12. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.δ. 67/1981), και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικο− συστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (1 Φεβρουαρίου − 31 Ιουλίου) και αφού δοθεί έγκριση από τον Φορέα Διαχείρισης, έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης. 13. Οι αμμοληψίες μετά από σχετική έγκριση των αρ− μοδίων Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυ− στήματος και δραστικής αλλαγής του αναγλύφου. Ζώνες ΟΑ΄ (ΟΑ1, ΟΑ2) Στις περιοχές Οικοανάπτυξης ΟΑ΄, (ΟΑ1΄, ΟΑ2) επι− τρέπονται: 1. Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, κα− θώς και η συντήρηση και βελτίωση υφισταμένων εγγειο− βελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρι− κών έργων μετά από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Ο αναδασμός γεωργικής γης, σύμφωνα με τις κεί− μενες διατάξεις και ύστερα από περιβαλλοντική αδει− οδότηση, βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 3. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και αιγο− προβάτων και η δυνατότητα εκτέλεσης βασικών έργων υποδομής σχετικά με τη βόσκηση μετά από εισήγηση της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας. 4. Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, για τις οποίες επιβάλλεται η εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εκσυγχρονισμός ή επέκταση των ως άνω μονάδων επιτρέπεται μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η ίδρυση νέων χοιροτροφικών μονάδων επιτρέπεται σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1, εξαιρου− μένης της περιοχής του Μαυροβουνίου στην οποία επιτρέπεται η ίδρυση σε απόσταση 500 μ. από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1. Για τις άλλες μονάδες η απόσταση αυτή ορίζεται σε 500 μ. Για τα βουβάλια ως ιδιαίτερο είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προαναφερόμενη μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, καθώς και η τυχόν κατα− σκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτεί− ται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της Προστα− τευμένης Περιοχής. Η εγκατάσταση όλων των νέων μονάδων υπόκειται στις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Απαγο− ρεύεται η διάθεση των αποβλήτων τους σε υδάτινους αποδέκτες. 5. Η μελισσοκομία. 6. Η ίδρυση αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανα− νεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε θέσεις απόστασης άνω των 2 km από τα όρια των περιοχών Προστασίας της Φύσης. Ειδικότερα, η προαναφερθείσα απόσταση των 2 km δεν ισχύει όσον αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας υδροηλεκτρικών σταθμών στις ζώνες Π1 και Π2.
7. Η επιστημονική έρευνα και επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύ− σης και την ήπια αναψυχή. 8. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων συστημάτων παροχής νερού και εγγειοβελτι− ωτικών και υδραυλικών έργων μετά από έγκριση περι− βαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης. 9. Τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας κ.λπ.) σύμ− φωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος. 10. Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμέ− νων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, μετά από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γε− ωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων του δευτερογε− νούς τομέα καθώς επίσης επαγγελματικών εργαστηρί− ων, συνεργείων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και LPG, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τόνους, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης, υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμ− φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 11. Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες, μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 12. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 80 κλίνες. Τα κτίρια πρέπει να εντάσσονται στο τοπίο της περιοχής και να διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για ένταξη των παραπάνω εγκαταστάσεων στο τοπίο της περιοχής απαιτείται έγκριση της Α΄βθμιας ΕΠΑΕ. Κατ’ εξαίρεση μετά από έγκριση της Β΄βάθμιας ΕΠΑΕ επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερης δυναμικότητας της οποίας το ανώτατο όριο καθορίζεται από τον Φορέα Διαχείρισης. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των επισκεπτών και οι ανάγκες σε εξυπηρέ− τησή τους μετά την εφαρμογή ενός οργανωμένου προ− γράμματος προβολής της λίμνης Κερκίνης ως περιοχής με ιδιαίτερες αισθητικές, οικολογικές και πολιτιστικές αξίες. 13. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστα− μένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες δι− ατάξεις, και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρε− σιών. 14. Η διάθεση στερεών αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. από τα όρια των ζωνών Προστασίας της Φύσης. Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων επιβάλλεται η υποβολή ΜΠΕ και η έγκρι− ση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 15. Οι δασοκομικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 16. Το κυνήγι εκτός από την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης Κερκίνης, την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και την έκταση των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια). Τροποποίηση των όρων και των ορίων σχε− τικά με το κυνήγι μπορεί να γίνει μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης ανάλογα με τα επιστη− μονικά δεδομένα σχετικής μελέτης και την έκδοση σχε− τικού κανονισμού. 17. Η ιχθυοκαλλιέργεια και η ίδρυση νέων μονάδων ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 18. Η κατοικία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 19. Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) ανά χρήση και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η λειτουργία μπαρ, ντίσκο και νυκτερινών κέντρων απαγορεύεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων των οικισμών περιοχές. 20. Η οριοθέτηση ειδικών ζωνών ανάπτυξης παρα− γωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιβάλλεται η βι− ολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και η εφαρμογή ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου διάθεσης των απορριμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 21. Χρήσεις, δραστηριότητες και έργα που επιτρέπο− νται στην περιοχή Προστασίας της Φύσης, επιτρέπονται και στην περιοχή Οικοανάπτυξης Α΄ (ΟΑ1 και ΟΑ2). Ζώνες ΟΒ΄ (ΟΒ1, ΟΒ2, ΟΒ3) Στις ζώνες αυτές, επι πλέον των χρήσεων, δραστη− ριότητων και έργων που επιτρέπονται στις περιοχές Οικοανάπτυξης Α (ΟΑ1 και ΟΑ2) επιτρέπονται: 1. Η γεωργία χωρίς περιορισμούς με την προϋπόθεση ότι, οι εγγειοβελτιωτικές ή αρδευτικές παρεμβάσεις, η λίπανση και κάθε είδους δραστηριότητα ή εγκατάσταση δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις γειτονικές ζώνες Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης Α΄ και δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα και ποσότητα του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής. 2. Η μελισσοκομία, η κτηνοτροφία και η πτηνοτρο− φία. Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφισταμένων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων είναι δυ− νατόν να επιτραπεί, μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκρι− ση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, η δημιουργία νέων μονάδων με τους περιορισμούς που τέθηκαν για την περιοχή Οικοανά− πτυξης Α΄. 3. Οι δασοκομικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4. Το κυνήγι εκτός των περιοχών της υδάτινης επι− φάνειας της λίμνης Κερκίνης, της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα και της έκτασης των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια). Τροποποίηση των όρων και των ορίων σχετικά με το κυνήγι μπορεί να γίνει μετά την πάροδο τριετίας ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα σχετικής μελέτης και την έκδοση σχετικού κανονισμού.
5. Η επιστημονική έρευνα και η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή. 6. Η λειτουργία των υφιστάμενων και νέων εξο− ρυκτικών δραστηριοτήτων μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, η ίδρυση νέων λα− τομείων αδρανών υλικών επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μ. από τις ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π). 7. Η διάθεση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. από τα όρια των ζωνών Προστασίας της Φύσης. Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων επιβάλλεται η υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες δι− ατάξεις. 8. Οι γεωτρήσεις, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λπ.) οι αιολικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γενι− κότερα σταθμοί παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γεωτρήσεις ειδι− κότερα κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1739/ 1987 (άρθρο 11, παρ. 4) και τη σύμφωνη γνώμη της αρ− μόδιας Υπηρεσίας. 9. Ξενοδοχεία μέχρι 120 κλίνες− κατοικία, θερμο− κήπια, γεωργικές αποθήκες, κοινόχρηστες εγκατα− στάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εξαιρούνται τα μπαρ, οι ντίσκο και τα νυ− χτερινά κέντρα), βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονά− δες, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων και LPG, πλυντήρια λιπαντήρια και οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τό− νους. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμ− ματα χωρίς τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο από 24.5.1985 π.δ/γμα (Δ΄270). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά χρήση οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ΄270). Για τις χρήσεις της παραγράφου αυτής απαιτείται ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρι− σης. 10. Στις παραπάνω ζώνες (ΟΑ και ΟΒ) για την υλοποίη− ση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας που οι επιπτώσεις του πιθανόν να απειλήσουν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας του είτε λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εξέταση όλων των προσφερομένων εναλλακτικών λύσεων και η επι− βολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η συ− στηματική παρακολούθηση της τήρησής τους από τον Φορέα Διαχείρισης. Άρθρο 5 ΄Εκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστι− κών προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας. Ο Φορέας Διαχείρισης που έχει συσταθεί για την περιοχή του Εθν. Πάρκου Κερκίνης σύμφωνα με τα ορι− ζόμενα στο ν.3044/2002 χορηγεί τις προβλεπόμενες άδειες για:
α. Επιστημονική έρευνα και τεχνικές δοκιμές και ανα− λύσεις εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και της Περιφερειακής του ζώνης. β. Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστι− κών προγραμμάτων εντός των ορίων των της προστα− τευόμενης περιοχής. Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης πα− ραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Δι− οίκησης και Λειτουργίας. Άρθρο 6 Κυρώσεις Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης κοι− νής υπουργικής απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δρα− στηριοτήτων που δεν αναφέρονται στην παρούσα. 1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας: α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας: − υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή − βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή − έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης ή − έχουν εν ισχύ άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή − έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια η οποία είναι εν ισχύ, ή − έργα για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Προέγκρι− σης Χωροθέτησης η οποία είναι εν ισχύ. − έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με έγκριση από− φασης περιβαλλοντικών όρων ή με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επιβολής αρμοδίως προσθετικών περιβαλ− λοντικών όρων. β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμ− βάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών κ.λπ.). 2. Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρ− μογή της παρούσας, αποφασίζει οριστικά ο Γεν. Γραμ− ματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά από εισήγηση του Δ/ντή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Άρθρο 8 Ισχύς Η ισχύς της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
                       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                         ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
                     Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                           ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
  
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts