Επιγραφή που βρέθηκε στο Μελένικο, 1288 μ.Χ.

Επιγραφή που βρέθηκε στο Μελένικο, 1288 μ.Χ.

1 ☩ ἀνιγέρθη ἐκ βάθρου καὶ ἀνιστορίθη ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς τῆς Πανάγνου Θεομήτορος τῆς Παντ<α>νάσης διὰ
συνδρομῆς καὶ ἐξόδου κηροῦ (μον)αχ(οῦ) Μακαρίου τοῦ Πο[— —] ἐπὶ τ[ῇ πο]ληχρονοίο χαρᾷ τοῦ κρατεοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου μεγά(λου)
βασιλέος Ἀνδρονίκου καὶ αὐτοκράτορος Κομνηνοῦ τοῦ Παλεολόγου καὶ Ἠρ<ή>νης τῆς εὐσεβεστάτης Αὐγούστης· ἔτους ͵ϛψϙϛʹ ἐντικτιο͂νος {²⁶ἰνδικτιῶνος}²⁶ βʹ.

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts