Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου του 1916, Γαλλικά στρατεύματα κατοχής ανατινάζουν την νεότευκτη σιδερένια γέφυρα, επί του Στρυμόνα, στο Δεμίρ-Ισάρ

Γαλλικά στρατεύματα κατοχής ανατινάζουν την νεότευκτη σιδερένια γέφυρα, επί του Στρυμόνα, στο Δεμίρ-Ισάρ (σήμερα Σιδηρόκαστρο). Επειδή η γέφυρα είχε στοιχίσει στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύρια φράγκα, προκάλεσε δίκαιη αγανάκτηση στην κοινή γνώμη.

'Από τή στιγμή πού ό στρατηγός Σαράιγ ανέλαβε τήν ανώτατη η­γεσία τών άνταντικών δυνάμεων της 'Ανατολής καί οι Έλληνες ολοκλήρωσαν τήν εκκένωση της Θεσσαλονίκης, ό διοικητής της Μακεδονίας στρατηγός Κων. Μοσχόπουλος εϊχε προτρέψει τους Γάλλους νά επεκτείνουν τις γραμ­μές τους ανατολικά τοϋ Στρυμόνα καί νά αναλάβουν αποτελεσματικό έλεγχο των ελληνικών σημείων στρατηγικής σημασίας στον τομέα αυτόν- Τους εϊχε εξηγήσει επανειλημμένα ότι οί "Ελληνες -αποκομμένοι άπα τή βάση ανεφοδιασμού τους στή Θεσσαλονίκη, μερικά αποστρατευμένοι ύστερα άπό αξίωση των Συμμάχων καί εξαρτημένοι άπό ένα καί μοναδικό δρόμο γιά νά ανεφοδιάζονται- δέν ήταν σέ θέση νά αντισταθούν μέ επιτυχία εναντίον ισχυρής επίθεσης άπό τό βορρά. 

'Αντί, ωστόσο, νά επεκτείνει τις γραμμές του, ό Γάλλος στρατηγός "φρόντισε" νά απομονώσει ακόμα περισσότερο τους Έλληνες μέ τήν ανατί­ναξη της γέφυρας τοϋ Ντεμίρ Χισάρ (Σιδηροκάστρου), σέ απόσταση δυόμι­σι μιλίων νότια τοΰ «όχυροΰ» Ροΰπελ, στην ανατολική Οχθη τοϋ Στρυμόνα. Μέ τήν ανατίναξη αυτή άπέκοψε ολοκληρωτικά τό Ροϋπελ, πού ήταν σάν νά βρισκόταν σέ βουλγαρικό έδαφος. 'Αγνοήθηκαν όλες οί προειδοποιήσεις τοϋ βασιλιά Κωνσταντίνου προς τό λόρδο Κίτσενερ γιά τις άθλιες συνθήκες ύπό τις όποιες διατελούσαν οί ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ή δήλω­ση των Γάλλου καί Βρετανού πρεσβευτών, ότι «οί Σύμμαχοι αδιαφορούσαν γιά τήν αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων άπό τή Μακεδονία» έδειχνε νά αποτελεί τή λυδία λίθο της ανατολικής πολιτικής απέναντι στην παρουσία των 'Ελλήνων στρατιωτών οτήν 'Ανατολική Μακεδονία. Κατά βάθος πρόθεση 

Σχετικά άρθα: 
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts