Η παράδοση του Ρούπελ στο περιοδικό Ελληνική επιθεώρησις, 1 Αυγούστου 1917


Η παράδοση του Ρούπελ στο περιοδικό Ελληνική επιθεώρησις, 1 Αυγούστου 1917
— Τό Ροϋπελ, η παράδοσις τοΰ ροϋπελ.
Μία από τής έθνικες ντροπές ποΰ έγεννήθηκαι καί
εζησαν καί άπλωσαν τής ρίζες τους μέσα στύ αντεθνικό
περιβάλλον πυϋ εδημιουργήθη από τήν στιγμή
ποΰ εθνικός Κυβερνήτης οκ. Βενιζέλος κατέθεσε τήν’Αρχή.
Είνε μόνη παρηγοριά ότι
κάθε τι πυϋ ντροπιάζει τήν αθάνατη ιστορία τοΰ
Λαοΰ μας συνετελέσθη επί τών ημερών τών άνθρώπιον
αυτών.
Αι αποκαλύψεις τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως
εις την Βουλήν αί τόσον βαρυσήμαντοι, καθώς
καί αί ίσης σπουδαιάτητος τοΰ κ. ΙΙολίτου καί τοΰ
κ. Ρέιτουλη καί τοΰ κ. Κατραντάρη κξεκαΟαρισαν μίαν
παρένθεσιν τής ’Εθνικής μας ζωής.
Μέσα στήν παρένθεσιν αυτήν αντικατοπτρίζεται τό
έργον ωρισμένων ατόμων πυϋ άπεξενώθησαν από τήν
ελληνικήν σκέψιν, τιήν ελληνικήν συνείδεισιν καί έρμαια
παθών, συμφερόντων, στρεβλών αντιλήψεων,
προδοτικών σχεδίων έγραψαν τάς θλιβερός σελίδας
τής νεωτέρας ιστορίας μας.
Εις την προμετωπίδα αναγράφεται η λέξις Ροΰπελ,
που μόνη της, χωρίς επεξηγήσεις,χωρίς σχόλια,
χωρίς διαμαρτυρίας, εκφράζει τής πενθιμοτερες και
τής πλέον ντροπιασμένες στιγμές ποΰ έπέρασεν η σύγχρονος
Ελλάς.
"Ολη αυτή παρένθεσις εινε δική τους,ανήκει στύ
παθητικό τους, εινε έργον τών Ύποελλήνων αυτών
οί όποιοι τυφλωμένοι, άκαρδοι, χωρίς ίχνος εθνικής
φιλοτιμίας έτόλμησαν νά παραδώσουν σε Βουλγαρικά
χέρια ένα από τά σπουδαιότερα ερείσματα τής Μακεδονίας,
τό ιστορικόν Ροϋπελ!
Σ’ αυτούς εθνική κατάρα, τό εθνικόν ανάθεμα


ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ: ΜΗΝΙΑΊΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΈΝΟΝ, ΈΤΟΣ Ι', ΤΕΎΧΟΣ 118 - 119, 1 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1917Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts